Disclaimer

Juridische informatie

Het gebruik van de site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 

Principe van woningpas.vlaanderen.be

De woningpas is ontworpen door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Departement Omgeving, Wonen in Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Via dit loket worden gegevens getoond over uw eigendom(men) die bij de verschillende entiteiten van de (Vlaamse) overheid en andere organisaties gekend zijn. 

In de woningpas krijgt de eigenaar (de houder van een zakelijk recht) en de door hen gemachtigden inzicht in de gebouwgegevens van de geraadpleegde woning. Voor het inloggen worden de functionaliteiten van het digitaal toegangsbeheer ACM/IDM gebruikt. Dankzij het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid krijgen burgers op een veilige en efficiënte manier toegang tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid. 

Voor het ontsluiten van informatie van de overheid wordt er gewerkt  met een pull model en wordt er geen persoonsgebonden informatie, op een bruikbare manier, opgeslagen. De informatie die op de woningpas server zelf staat kan onmogelijk gerelateerd worden aan een bepaald individu.

De eigenaar kan op eigen initiatief informatie aan de woningpas toevoegen. Deze toegevoegde informatie wordt opgeslagen in een centrale databank en is raadpleegbaar door de eigenaar en de door hem gemachtigden op het moment van consultatie van de woningpas. Bij eigendomsoverdracht gaat de door de eigenaar toegevoegde informatie mee over naar de volgende eigenaar. Voor eigendomsoverdracht kan de eigenaar de toegevoegde documenten alsnog downloaden en/of verwijderen.

 

Gebruik van woningpas.vlaanderen.be

Het VEKA, de OVAM, Wonen in Vlaanderen en Departement Omgeving besteden veel aandacht en zorg aan de website woningpas.vlaanderen.be en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Aan de gegevens in de getoonde plannen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied moet u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van uw betreffende gemeentebestuur.

Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via de ‘contacteer ons’ knop in de bovenbalk. 

Wij spannen ons  in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site woningpas.vlaanderen.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; wij zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door hun nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien het VEKA, de OVAM, Wonen in Vlaanderen en Departement Omgeving gewaarschuwd werden voor zulke schade.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. In gevallen waarbij uw persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld met behoud/van de toepassing van de beginselen inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, met name deze die specifiek van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal en/of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd.

U heeft daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds recht van inzage van uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of rectifiëren.
  • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op woningpas.vlaanderen.be wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het VEKA, de OVAM, Wonen in Vlaanderen en het Departement Omgeving beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal over de woningpas dat u ongevraagd of uit eigen beweging aan de overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Wij wijzen iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De betrokken entiteiten mogen die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, in overeenstemming met de beginselen inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, met name deze die specifiek van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal en/of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd. U stemt ermee in dat de overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kunnen aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen uit deze overeenkomst niet beïnvloeden.