Disclaimer

Juridische informatie

Het gebruik van de site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 

Principe van woningpas.vlaanderen.be

De woningpas is ontworpen door het Vlaams Energieagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Via dit loket worden gegevens getoond over uw eigendom(men) die bij de verschillende entiteiten van de (Vlaamse) Overheid (in eerste instantie VEA, Departement Omgeving, OVAM en Wonen-Vlaanderen) gekend zijn. 

In de eerste versie van de woningpas krijgen de eigenaars enkel inzicht in hun eigen gegevens. Voor het inloggen worden de functionaliteiten van het digitaal toegangsbeheer ACM/IDM gebruikt. Dankzij het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid krijgen burgers op een veilige en efficiënte manier toegang tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid. 

Vermits er gewerkt wordt met een pull model, wordt er geen persoonsgebonden informatie, op een bruikbare manier, opgeslagen. De informatie die op de woningpas server zelf staat kan onmogelijk gerelateerd worden aan een bepaald individu.

Gebruik van woningpas.vlaanderen.be

Het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en Departement Omgeving besteden veel aandacht en zorg aan de website woningpas.vlaanderen.be en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Aan de gegevens in de getoonde plannen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied moet u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van uw betreffende gemeentebestuur.

Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via de ‘contacteer ons’ knop in de bovenbalk. 

Wij spannen ons  in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site woningpas.vlaanderen.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. 

Het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en Departement Omgeving zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch zijn zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; zij zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door hun nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en Departement Omgeving gewaarschuwd werden voor zulke schade.

Bescherming van persoonsgegevens

Het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en het Departement Omgeving hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. In gevallen waarbij uw persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld met behoud/van de toepassing van de beginselen inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, met name deze die specifiek van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal en/of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd.

U heeft daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds recht van inzage van uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of rectifiëren.
 • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Indien er contact wordt opgenomen met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan er in bepaalde gevallen  persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere privacy- vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming (data protection officer – DPO) voor

Meer informatie rond privacy vindt u op:

Hyperlinks en verwijzingen

Op woningpas.vlaanderen.be wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en het Departement Omgeving beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Wij wijzen iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De betrokken entiteiten mogen die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, in overeenstemming met de beginselen inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, met name deze die specifiek van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal en/of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd. U stemt ermee in dat de overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kunnen aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen uit deze overeenkomst niet beïnvloeden. 

Cookieverklaring

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres woningpas@vlaanderen.be .
De OVAM vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik de woningpas kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. De OVAM wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de woningpas worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst de OVAM u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. De OVAM wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de woningpas zoveel mogelijk waarborgen. De OVAM heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.
Dit cookiebeleid is van toepassing op de woningpas.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in de privacyverklaring (in de disclaimer) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.
De OVAM kan de cookieverklaring op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op uw woningpas en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.
Hoe kan u het gebruik van cookies op de woningpas weigeren of beheren?
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de woningpas gebruikt.

Gebruikte cookies

 • Reverse proxy
  • Naam van cookie: VOGANONUSER
  • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op woningpas.vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur
 • Load balancing
  • Naam van cookie: AWSALB
  • Doel: Om gebruik te kunnen maken van sticky load balancing. Hierdoor worden de verzoeken van de gebruiker steeds naar dezelfde server gestuurd, om ze steeds met dezelfde gebruikersgegevens te werken.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Amazon
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Liferay Cookie support
  • Naam van cookie: COOKIE_SUPPORT
  • Doel: Voorkeur instelling om Liferay cookies te bewaren
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Liferay Language
  • Naam van cookie: GUEST_LANGUAGE_ID
  • Doel: Voorkeurstaal eindgebruiker voor Liferay portaal
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Monitoren uptime
  • Naam van cookie: JSESSIONID
  • Doel: monitoring uptime van woningpas.vlaanderen.be via de tool New Relic (newrelic.com)
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: .nr-data.net
  • Ontvangers van de gegevens: New Relic
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Java sessie management
  • Naam van cookie: JSESSIONID
  • Doel: Om aan te geven dat een gebruiker actief gebruik maakt van de website.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Liferay sessie status
  • Naam van cookie: LFR_SESSION_STATE_*
  • Doel: Bevat het tijdsstip waarop de laatste request is verzonden. Wordt gebruikt om een melding weer te geven dat de sessie gaat vervallen.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • WordPress cookie
  • Naam van cookie: WP-COOKIE
  • Doel: Om na te gaan of de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: tot de browser vervalt
 • WordPress username
  • Naam van cookie: wp-username
  • Doel: Om de voornaam van de ingelogde gebruiker weer te geven in de header.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: tot de browser vervalt
 • Liferay sessie management
  • Naam van cookie: session
  • Doel: Bevat de Liferay session ID.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
  • Geldigheid: duur van de sessie
 • Meten van gebruikersbezoek
  • Naam van cookie: _ga, _gid, _gat en gaClientId
  • Doel: Het gebruikersbezoek op woningpas.vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde gemeten om het informatieaanbod op woningpas.vlaanderen.be te optimaliseren. De analytics cookies wordt via de Global header en footer widget op woningpas.vlaanderen.be geplaatst. De global header en footer zijn de horizontale balken die u boven- en onderaan deze website vindt. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen
  • Website: woningpas.vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: De analytics cookies worden geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtsreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
  • Ontvangers van de gegevens: Google
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar